Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro příjímání dětí

25. 4. 2019

Mateřská škola Sukorady se školní jídelnou

příspěvková organizace

Sukorady 75, 411 62, tel.: 416 877 034

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy v době zápisu

 

Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy.

V souladu  § 34 zákona č.561/2004 Sb.( školský zákon )  stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

  1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je povinné, s trvalým pobytem ve školském obvodu obce Snědovice.
  2. Dále se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2019/2020            ( do 31. srpna ) dovrší nejméně 3 let věku, s trvalým pobytem ve školském obvodu obce Snědovice, a to dle věku od nejstaršího po nejmladší.
  3. Poté se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je povinné, s trvalým pobytem mimo školský obvod obce Snědovice.
  4. Poté se přijímají děti mladší 3 let, které nejdéle k začátku školního roku dovrší 2 let, s trvalým pobytem ve školském obvodu obce Snědovice.
  5. Poté se přijímají ostatní děti.

 Pořadí přijetí žádostí není rozhodující. Rozhodnutí o přijetí bude vystaveno do 30ti dnů od data přijetí žádosti. Přijaté děti budou zveřejněny pod přiděleným registračním číslem na dveřích školy a webových stránkách. Nepřijatým dětem bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí poštou domů.

Při zápisu dítěte do mateřské školy předloží zákonný zástupce dítěte občanský průkaz a rodný list dítěte.

Ředitelka při vyhodnocování žádostí o přijetí postupuje podle sestupného vyhodnocení kritérií.

 

   Podmínky pro přijetí dítěte do předškolního zařízení

  1. Řádně vyplněná přihláška k zápisu
  2. Vyplněný osobní spis dítěte, potvrzení lékaře – předškolní zařízení je oprávněno přijmout dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
  3. Počet zapsaných dětí nesmí přesáhnou kapacitu školy, tj. 25 dětí.

 

V Sukoradech dne 24. 4. 2019                                                  Olga Haudkeová

                                                                                                       ředitelka školy